Kiek svorio atsisakyti cukraus, Nusprendė maitintis sveikai – visiškai atsisakė cukraus: kodėl tai nėra gerai?


Pridėtinio cukraus atsisakęs Makalius: „Dabar man per saldžios net vynuogės“ | Žmonėchooseklaipeda.lt

Kris­ti­na Bon­dar, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos na­rė, kny­gos "Cuk­raus de­tok­sas" au­to­rė, su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo pa­čios pa­tir­ti­mi ir pa­ta­ri­mais, kaip ženg­ti svei­kes­nio gy­ve­ni­mo link. Ji su­ra­do bū­dą kaip at­si­kra­ty­ti cuk­raus pri­klau­so­my­bės, ku­rią pri­ly­gi­na pri­klau­so­my­bei nuo nar­ko­ti­kų. Per­mai­nų pri­ver­tė im­tis su­pras­tė­ju­si svei­ka­ta — Kaip su­si­do­mė­jo­te svei­ka gy­ven­se­na?

Pa­ma­čiau, kad ji la­bai prieš­ta­rin­ga, dau­ge­lis teo­ri­jų re­mia­si nuo­mo­ne. Ti­kė­jau, kad yra vie­na kaž­ko­kia tie­sa, nes vi­sų mū­sų or­ga­niz­mai vei­kia pa­na­šiai. Pra­dė­jau rem­tis gry­nai moks­li­niais ty­ri­mais ir at­ra­dau, kad vis­kas jau se­niai yra ži­no­ma, svar­bu ži­no­ti, kaip mais­tas vei­kia mū­sų kū­nus ir svei­ka­tą. Kei­čiau mi­ty­bą, pra­dė­jau jaus­tis ge­riau, ir ma­ne tai mo­ty­va­vo to­liau do­mė­tis, ju­dė­ti į prie­kį ir ta­da nu­spren­džiau vis­ką su­ra­šy­ti į kny­gą "Cuk­raus de­tok­sas", kiek svorio atsisakyti cukraus žmo­nėms bū­tų leng­viau.

Su­gal­vo­jau vi­so­kių re­cep­tų, nes kai pa­kei­ti mi­ty­bą, bū­na la­bai sun­ku, nes neaiš­ku, ką val­gy­ti, kaip ga­min­ti svei­kai ir leng­vai. Mes vi­są gy­ve­ni­mą pri­pra­tę val­gy­ti tam tik­rus pa­tie­ka­lus, ir jie mums tei­kia ma­lo­nu­mą, džiaugs­mą, tai yra tra­di­ci­jos ir vi­sa ki­ta.

Cukraus žala mūsų organizmui

Kai žmo­nėms sa­kau, kad rei­kia at­si­sa­ky­ti ra­fi­nuo­to cuk­raus, bal­tų kvie­ti­nių mil­tų, kai ku­riems bū­na la­bai bai­su, nes at­ro­do, kad rei­kia at­si­sa­ky­ti be­veik vis­ko, ką bu­vo įpra­tę val­gy­ti.

Aš iš­mo­kau pa­si­ga­min­ti įpras­tus pa­tie­ka­lus svei­kes­nius, pa­kei­tus mil­tus, cuk­rų ki­tais ing­re­dien­tais.

Kūno dirbtuvės Svečių patirtys 30 dienų be cukraus: Ar Jūs tikrai to norite?

Ir ta­da ga­li­ma džiaug­tis tais pa­čiais kom­for­to pa­tie­ka­lais, bet jau svei­kes­niais. Cuk­rus kaip nar­ko­ti­kas — Kas yra cuk­raus de­tok­sas?

Norint numesti svorio, pradėti reikia ne nuo sporto…

Cuk­raus de­tok­sas yra cuk­raus pri­klau­so­my­bės at­si­sa­ky­mas. Bal­ti mil­tai, va­ly­ti ry­žiai vei­kia mū­sų or­ga­niz­mą pa­na­šiai kaip cuk­rus. Mū­sų or­ga­niz­me la­bai daug blo­gų­jų bak­te­ri­jų, jų ša­lu­ti­nis pro­duk­tas yra tok­si­nai, ku­rie pa­žei­džia ląs­te­les, ir mes pra­de­da­me sirg­ti įvai­rio­mis li­go­mis.

Kaip to at­si­kra­ty­ti? Jas įma­no­ma įveik­ti na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis, bet taip pat svar­bu ne­duo­ti joms mais­to, o bak­te­ri­jos, gry­be­liai, vė­ži­nės ląs­te­lės val­go cuk­rų.

Mokslininkai paskelbė naujausias išvadas apie visos dienos badavimą   24 Tokios becukrės dietos propaguotojai ragina žmones atsisakyti cukraus, kitų saldiklių, medaus, klevų sirupo, rafinuotų miltų, pagardų, vaisvandenių, saldumynų ir kai kurių vaisiųpavyzdžiui, bananų.

Per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų mū­sų mais­tas la­bai pa­si­kei­tė — že­mės ūkis ėmė nau­do­ti ypač daug sin­te­ti­nių trą­šų, her­bi­ci­dų, pa­tys au­ga­lai bu­vo mo­di­fi­kuo­ti. Mais­to pra­mo­nė ėmė pla­čiai nau­do­ti ra­fi­nuo­tus pro­duk­tus, mais­to prie­dus.

Mū­sų or­ga­niz­mai ne­ga­li prie to­kių po­ky­čių taip grei­tai pri­si­tai­ky­ti, to­dėl to­kie pro­duk­tai tam­pa mū­sų pa­slėp­tai­siais aler­ge­nais.

kiek svorio atsisakyti cukraus kas numesti svorio

Cuk­raus de­tok­sas pa­de­da su­ras­ti sa­vo slap­tuo­sius aler­ge­nus, ir jų at­si­sa­kius žy­miai pa­ge­rė­ja svei­ka­ta ir sa­vi­jau­ta. Be to, tai yra pro­gra­ma, ku­ri pa­de­da mai­tin­tis, gy­ven­ti ki­taip, tai pir­mas la­bai di­de­lis ir svar­bus žings­nis į svei­ką gy­ven­se­ną. Ta­da jau ga­li­ma mo­ky­tis klau­sy­ti sa­vo or­ga­niz­mo.

Kol esa­me pri­klau­so­mi nuo cuk­raus, gir­di­me ne sa­vo šauks­mą, o pri­klau­so­my­bės ir blo­gų­jų bak­te­ri­jų šauks­mą.

Pagrindinė navigacija

Po cuk­raus de­tok­so, ana­li­zuo­jant simp­to­mus, jau įma­no­ma pa­sa­ky­ti, ką to­liau žmo­gui rei­kia pa­keis­ti. Bet kol jo mi­ty­bo­je daug kenks­min­gų, ne­nau­din­gų pro­duk­tų, nu­sta­ty­ti li­gos prie­žas­ties ne­su­ge­bės net ge­riau­sias gy­dy­to­jas.

Daž­nai taip ir bū­na, ei­na žmo­gus iš ka­bi­ne­to į ka­bi­ne­tą, pa­si­da­ro vi­sus ty­ri­mus, o blo­gos sa­vi­jau­tos prie­žas­tis kiek svorio atsisakyti cukraus ir lie­ka neaiš­ki.

  • Kaunietės pasišovė gyventi be cukraus: pokyčiai nustebino jas pačias
  • Geromis naujienomis pasidžiaugė ir draugė, kuriai ištirpo trys kilogramai, o mama neteko beveik keturių.

O prie­žas­tis kiek svorio atsisakyti cukraus bū­ti tie­siog ne­svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das. Per jas kiek svorio atsisakyti cukraus ne­var­to­ja­me jo­kių cuk­rų, lei­džia­me or­ga­nams ir imu­ni­te­tui at­si­kur­ti. Dar ke­tu­rios sa­vai­tės yra sta­bi­li­za­vi­mo­si pe­rio­das, kai grą­ži­na­me į mi­ty­bą na­tū­ra­lius sal­dik­lius. Pir­mus ge­ruo­sius po­ky­čius ga­li­ma pa­ste­bė­ti jau po dvie­jų sa­vai­čių, kai or­ga­niz­mas pra­de­da sveik­ti, mes pra­de­da­me jaus­tis ge­riau, at­si­ran­da dau­giau ener­gi­jos, ir svo­ris, kam tai ak­tua­lu, kren­ta sa­vai­me.

Tai pa­ts svei­kiau­sias, na­tū­ra­liau­sias svorio netekimas motogp me­ti­mo bū­das, nes svei­kas or­ga­niz­mas pa­pil­do­mų ki­log­ra­mų ne­kau­pia, jie iš­tirps­ta sa­vai­me.

kiek svorio atsisakyti cukraus progresas grynas skulptūros ir riebalų deginimo vadovas

Pir­mas žings­nis yra at­si­sa­ky­ti ra­fi­nuo­to cuk­raus ir bal­tų mil­tų. Jei­gu žmo­gus tik ma­žins jų kie­kius, grei­čiau­siai tei­gia­mų re­zul­ta­tų ne­su­lauks, nes pri­klau­so­my­bės ga­li­ma at­si­kra­ty­ti tik at­si­sa­kius nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

svorio netekimas kūno skausmas nuovargis numesti svorio adsense

Dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, kad tai la­bai bai­su, kad dau­giau nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­ga­lės su­val­gy­ti nė sal­dai­nė­lio. Iš tik­rų­jų taip nė­ra. De­tok­so ir re­ge­ne­ra­ci­jos me­tu mes ne­var­to­ja­me cuk­raus vi­sai, bet pa­skui, kai or­ga­niz­mas yra svei­kas, mes kiek svorio atsisakyti cukraus ga­li­me kar­tą per sa­vai­tę su­val­gy­ti kaž­ko sal­daus: le­dų, tor­to ga­ba­liu­ką, sal­dai­nį, ir ne­jaus­ti ža­lin­go po­vei­kio.

Komentarai

Prob­le­ma tai, kad mes val­go­me to­kius da­ly­kus kas­dien ir net ke­lis kar­tus per die­ną. Svar­bu iš­mok­ti ki­taip žiū­rė­ti į mais­tą. Ta­da at­si­ku­ria sko­nio re­cep­to­riai, ir mes pra­de­da­me jaus­ti so­tu­mą iš na­tū­ra­laus mais­to, ir po­trau­kis sal­du­my­nams sa­vai­me iš­nyks­ta.

Bet kuo daž­niau pra­de­da­me pikt­nau­džiau­ti sal­du­my­nais, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad pri­klau­so­my­bė grįš. Kam taip da­ro­ma?

30 dienų be cukraus: Ar Jūs tikrai to norite?

Jei­gu mes tu­ri­me blo­gų­jų bak­te­ri­jų iš­ve­šė­ji­mą, joms vi­siš­kai tas pa­ts, ką val­gy­ti — cuk­rų, py­ra­gė­lį ar dė­žu­tę da­tu­lių.

Jei­gu mes tu­ri­me pri­klau­so­my­bę cuk­rui, tai ir vai­sių val­go­me daug. Fruk­to­zė ap­krau­na ke­pe­nis, o cuk­raus de­tok­so es­mė — nu­rie­bin­ti ke­pe­nis, leis­ti joms at­si­kur­ti.

Po de­tok­so vai­siai pa­laips­niui grą­ži­na­mi į mi­ty­bą, pra­de­dant nuo ma­žiau­siai sal­džių. Kai ne­tu­ri­me pri­klau­so­my­bės, val­gy­ti vai­sius vi­siš­kai sau­gu. Jų rei­kė­tų val­gy­ti kuo dau­giau ir ne­tgi jų mi­ši­nius var­to­ti kaip pre­pa­ra­tą. Gvaz­di­kė­liai, ci­na­mo­nas, im­bie­ras, ka­je­no pi­pi­rai, ci­ber­žo­lė, roz­ma­ri­nas, čiob­re­lis, kiek svorio atsisakyti cukraus, svo­gū­nas, čes­na­kas ir dau­ge­lis ki­tų prie­sko­nių yra mū­sų vais­tas ir la­bai ge­ri or­ga­niz­mo drau­gai.

Per die­ną ve­ga­nu ne­tam­pa­ma — Kaip ne­per­lenk­ti laz­dos kei­čiant mi­ty­bos įpro­čius? Kiek svorio atsisakyti cukraus šian­dien mes esa­me vi­sa­val­giai, ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jos, kad ry­toj ga­li­me tap­ti ža­lia­val­giais ar ve­ga­nais.

To­kio ra­di­ka­laus šuo­lio tik­rai ne­rei­kia da­ry­ti. Mū­sų or­ga­niz­mas tu­ri iš­mok­ti virš­kin­ti ki­taip. Jei­gu nie­ka­da ne­val­gė­me dar­žo­vių ir stai­ga pra­de­da­me val­gy­ti vien jas ir dar ža­lias, mes ne­tu­rė­si­me nei fer­men­tų, nei en­zi­mų joms su­virš­kin­ti ir įsi­sa­vin­ti. Tuo­met ga­li ir pil­vą pūs­ti, ir skau­dė­ti gal­vą, ir ne­tgi su­si­rgti ga­li­ma.

Rei­kia ei­ti žings­ne­liais. Pir­miau­siai at­si­sa­ky­ti to, kas ne­nau­din­ga: per­dirb­tų mais­to pro­duk­tų, hid­rin­tų rie­ba­lų, cuk­raus, bal­tų mil­tų.

Autorius: Žmonės. Šiandien Makalius pasakoja, kad drąsus eksperimentas tarytum atvėrė akis: pasirodo, kad papildomo cukraus turi kone visas jo iki šiol valgytas maistas, o jį pakeitus sveikesniu, netruko pasijausti pokyčiai. Iššūkiui 0cukraus R. Širvinskas-Makalius pasiryžo pavasario viduryje.

Ar at­si­sa­ky­ti mė­sos, pie­no pro­duk­tų, or­ga­niz­mas pa­ts pa­sa­kys. Žmo­nės daž­nai pra­de­da ne nuo to, svars­to, ar ga­li­ma de­rin­ti ang­lia­van­de­nius su bal­ty­mais.

Jei­gu jū­sų mi­ty­bo­je daug ne­nau­din­gų me­džia­gų, tik­rai ne lai­kas gal­vo­ti apie pro­duk­tų su­de­ri­na­mu­mą. Kaip siū­ly­tu­mė­te jūs? Mū­sų virš­ki­ni­mo or­ga­nai nė­ra pri­si­tai­kę dirb­ti vi­są pa­rą. Kuo ma­žiau dir­ba, tuo ge­riau jau­čia­si. Kai mes nuo­lat už­kan­džiau­ja­me, la­bai kiek svorio atsisakyti cukraus virš­ki­ni­mo sis­te­mą, su­ke­lia­me cuk­raus kie­kio krau­jy­je šuo­lius, il­gai­niui tai tu­ri nei­gia­mų pa­sek­mių.

Mes vi­sa­da la­bai bi­jo­me išalk­ti ir ne­šio­ja­mės su sa­vi­mi už­kan­du­kų. Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad tuo­met, kai mū­sų or­ga­niz­mas pra­de­da jaus­ti al­kį, mū­sų ląs­te­lės at­si­nau­ji­na, stab­do­mi se­nė­ji­mo pro­ce­sai.

kiek svorio atsisakyti cukraus geriausias būdas numesti riebalus virš 50

To­dėl la­bai nau­din­gos iš­kro­vos die­nos kar­tą per sa­vai­tę ar kar­tą per mė­ne­sį ar­ba pro­tar­pi­nis ba­da­vi­mas tarp val­gy­mų da­ro­mas 12—16 va­lan­dų tar­pas. Ko­kį bū­dą pa­si­rink­ti, kiek­vie­nas tu­ri nu­si­sta­ty­ti pa­ts, kad bū­tų kom­for­tiš­ka. Val­gy­mo kas dvi—trys va­lan­dos mi­tas ki­lo iš spor­to klu­bų pra­mo­nės, kai ne­na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis pri­siau­gi­na­ma rau­me­nų ir tiems rau­me­nims iš­mai­tin­ti rei­ka­lin­gas nuo­la­ti­nis val­gy­mas.

Kas tai yra? Kai mums gy­ve­ni­me trūks­ta veik­los, džiaugs­mo, mes val­go­me.

30 dienų iššūkio dalyviai jau džiaugiasi rezultatais: krenta svoris, dingsta potraukis saldumynams

Svei­kuo­lių sto­vyk­lo­se da­ro­me sa­vęs pa­ži­ni­mo pra­kti­kas, ku­rio­se mo­ko­mės su­ras­ti emo­ci­nio val­gy­mo prie­žas­tis ir iš emo­ci­nio val­gy­to­jo tap­ti są­mo­nin­gu val­gy­to­ju. Pap­ras­tai mes ne­gal­vo­ja­me apie mais­tą ta­da, kai esa­me lai­min­gi, už­siė­mę įdo­mia veik­la, esa­me ge­ro­je kom­pa­ni­jo­je. Svar­bu su­ras­ti to­kius mo­men­tus sa­vo gy­ve­ni­me ir po tru­pu­tė­lį keis­ti sa­vo įpro­čius svei­ka­tai nau­din­gais.

Pro­duk­tai, ku­rių siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti cuk­raus de­tok­so me­tu Ac­tas iš­sky­rus obuo­liųal­ko­ho­lis, ana­kar­džiai, bal­tie­ji ry­žiai, ba­ta­tai, bul­vės, cuk­rus, duo­na su gli­ti­mu, džio­vin­ti vai­siai, ener­gi­niai gė­ri­mai, fruk­to­zė, gai­vie­ji gė­ri­mai, gli­ti­mas, gliu­ko­zė, gra­no­la grū­dų dribs­niai, pa­ke­pin­ti su me­du­migrei­tas mais­tas, grie­ti­nė­lė, sal­din­ti jo­gur­tai, kar­džu­vė, ket­ču­pas, kvie­čiai, la­ši­ša au­gin­ta fer­mo­sely­dy­ti sū­riai, mais­to prie­dai, ma­jo­ne­zas, ma­ka­ro­nai su gli­ti­mu, mar­ga­ri­nas, ma­ri­nuo­tos dar­žo­vės, me­dus, mie­lės, mie­žiai, neal­ko­ho­li­nis alus, gi­ra, pe­lė­si­niai sū­riai, per­dirb­ti mė­sos kaip mesti svorį, jei esate riebus, pie­nas, ra­fi­nuo­ti alie­jai, ru­giai, sa­lo­tų kiek svorio atsisakyti cukraus, sau­si pus­ry­čiai, si­ru­pai, so­ja, so­jos pie­nas, spel­ta, tu­nas, uo­gos, vai­siai, vai­sių sul­tys, varš­kės sū­re­liai, že­mės rie­šu­tai.

Ma­žia var­to­ti bu­ro­kė­lių, ka­vos, ku­ku­rū­zų ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų ne­var­to­ti!