Numesti svorio dabar peter barnovsky


Þodþiai ir vaizdai. Kaþkokia giliai pasislëpusi patirties briauna man sako, kad tikrai taip — nesvarbiausias.

Bet tai skamba taip paradoksaliai, kad neámanoma atsispirti knygos kvietimui patyrinëti tà bendrumo briaunà. O prie jos, aiðku, tegalima prieiti tik per tai, kas duota: þodþius ir vaizdus.

psl svorio

Man patinka Ðliogerio sugalvotas o gal pasiskolintas? Tas neásipareigojimas man leidþia vartyti Arvydo Ðliogerio knygà kitaip, nei tai daro fotografijos specialistai o tikrieji specialistai, þinia, yra tik fotografai, ne kritikai.

Su jais kalbëdamasi ir skaitydama jø recenzijas girdþiu nusivylimà, kad filosofui nepavyko sukurti geros kokybës, originalaus estetinio objekto jie kritikuoja spalvas, vaizdo lauþimà knygos makete, motyvø banalumà ir pasikartojimus. Jei visa tai vadinèiau fotografija, jø priekaiðtus tektø pripaþinti ir man, bet fotosofija yra kas kita.

Fotosofija nëra savarankiðka, ji diskutuoja su filosofija, su fragmentiðkais þodiniais tekstais, prieðindama jiems numesti svorio dabar peter barnovsky ne kalbà. Kasdienybës paraðtëse liekantys filosofo pamàstymai sukasi apie bûtá, melancholiðkai þymëdami jos iliuziðkumà ir laikinumà begalinëje niekio tuðtumoje.

Ir kartu tai yra metatekstai, kuriais filosofas apmàsto negalimybæ kalba iðreikðti, uþèiuopti, numesti svorio dabar peter barnovsky gyvenimo patirtá.

Mokslu paremta sveika gyvensena

Numesti svorio dabar peter barnovsky ðià problemà nuo seno kamuojasi ne tik filosofai, bet ir raðytojai, nes jei tik neapsiþiûrësi, kalba pavers tavo neva unikalius iðgyvenimus ir supratimus banalybëmis ar, geriausiu atveju, bendromis abstrakcijomis. Kalbant iðtirpsta ir ðiaip jokios apimties, jokio svorio ar storio — jokio fizinio pavidalo neturintis laikas, be to — aplinkos ðiurkðtumas, kietumas, lipnumas, þemës kvapas, tekanèios saulës garsas.

Þodþiai sukapoja laiko tásà ir surakina patirtá á semantiniø skirtybiø ir gramatiniø struktûrø sistemà, o iðgyventas bûties laikinumo groþis lieka skaudëti toliau, kol já ilgainiui uþklos nauji, jau iðkart apdulkëjæ þodþiø sluoksniai.

numesti svorio dabar peter barnovsky

Todël kalbëjimas — beviltiðkas veiksmas, filosofo gyvenimas gali pasirodyti besàs bergþdþias. Bet ðtai èia gali padëti fotosofija. Tuo tarpu Arvydui Ðliogeriui fotosofija reikalinga kaip kalbos antrininkë, padedanti uþpildyti kalbos spragas, uþglaistyti jos nusikaltimus, atgaminti tai, kà sunaikina þodþiai. Ðtai raðo filosofas opozicijomis — Niekis ir Esmas, gëris ir blogis, iliuzija ir tiesa, Þemë ir Dangus ir t. Á jas telpa labai daug, pavyzdþiui, Niekis pradedamas visuomet didþiàja raide susiurbia beveik viskà, net tai, numesti svorio dabar peter barnovsky daugeliui atrodo kaip pats tikriausias Esmas.

Visos idëjos, Dievas, kultûra — visa tai irgi atsiduria po Niekio þenklu. Tam norisi prieðintis, nes jei nesiprieðinsi, teks sutikti su filosofu, kad visas tavo gyvenimas yra Niekio gamyba. Vaizdai taip pat remiasi opozicijomis: dangus ir þemë, kairë ir deðinë, artuma ir toluma, vertikalumas ir horizontalumas, tamsu ir ðviesu ir t.

Read LIETUVOS TEISS AKADEMIJA

Bet jas sprogdina turinio tolydumas, niekada iki galo nesusisteminama pilnuma, kurios sudedamøjø daliø neámanoma suskaièiuoti. O jei ir pavyktø ávardyti kiekvienà á vaizdà patekusá ðapelá, tai bûtø tik þodþiai, bejëgiai sutramdyti vizualiø pavidalø begalybës tekëjimà po sàmonës pamatais, á giliausius bûties uþkaborius, dar prieð uþsimezgant kalbai, kuriai belieka kapituliuoti prieð toká srautà.

Þodiná màstymà pertraukianti fotosofija akivaizdþiai parodo, kad pats minties lauþymas opozicijomis filosofo pagrindinæ problemà ir kuria. Ir nusivylimà, ir liûdesá. Galima sakyti, kad Niekis ir Esmas nufotografuotame vaizde esti kartu.

Bet jei liausimës vaizdui taikæ kalbos kategorijas, paaiðkës, kad jø ten ið viso nëra. Nëra nei Niekio, nei Esmo.

O kas yra? Pristatydamas ðià knygà, Arvydas Ðliogeris pripaþino, kad matyti já iðmokæs fotografas Algimantas Kunèius — matyti paèius daiktus, atsitraukus nuo kalbos.

KAIP NUMESTI SVORIO - VLOG№4

Tokios fotografijos kalba ir turi likti nematoma, pasislëpti uþ numesti svorio dabar peter barnovsky objektyvumo, nes bet koks ryðkesnis estetizavimas, formos kûrimas jà ápainiotø á vizualumo kalbos abstrakcijø tinklà. Kada fotosofinis peizaþas nustoja bûti tiesiog banalus saulëtekis?

Kai ant vienos belapio medþio ðakelës pastebiu kvieèio grûdo dydþio paukðtelá, o paskui — voratinklius, blykèiojanèius rûke, galiausiai — keistai horizontalø dviejø lygiagreèiø kamienø atspindá vandenyje. Tai knygos virðelis, bet daugumos vaizdø suvokimà veikia tas pats principas: gamtos gausme áþiûrëta detalë, konkreèios bûties sukurtas netolydumas, paþadinantis dëmesá ir parodantis, kad tokiø bûèiø pilna visa fotosofijos erdvë — nuo pat èia iki horizonto ir já jau palietusios saulës.

Vos pastebimos detalës trapumas pririða vaizdà prie dabarties momento — pririða ir paleidþia, nes trapumas negali iðlikti ilgai. Todël nebûtis, o su ja ir Niekis, vaizde yra nuolat, èia pat, rûke, ðeðëlyje, pakartojime.

Annales historiae vilnensis - PDF Darmowe pobieranie

Kaþkur filosofo pasaulyje yra kalvelë. Kiek þemiau auga trys pasviræ medþiai, virðuje — du tiesûs.

numesti svorio dabar peter barnovsky

Prie jø vis einama su fotoaparatu — viename vaizde dvi prieðininkø stovyklos, kitame tik viena, toliau vël dvi, o danguje rëþá paliko lëktuvas — prieð pat patekant saulei. Paskui — du, lyg medþiø pirðtai Èiurlionio nutapytame Raigardo slënyje, vël trys, palinkusiais kûnais gaudantys pirmuosius saulës spindulius, o kitame kadre virtæ tamsiais siluetais. Ir taip toliau, kol sugrojamas paskutinis rasotos þolës, nusilenkianèiø medþiø ir tolumos juostø akordas. Kas dienà — tas pats vaizdas, bet ir ne tas pats.

Vis kitaip iðkirpdama gamtos fragmentà, fotografija iðryðkina to paties kartojimo netapatumà.

numesti svorio dabar peter barnovsky